Seçilmiş Yayınlar, Yayınlanmamış Makaleler ve Sunuşlar

Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:

 • ‘The Changing Role of Urban Heritage: Governance and Stakeholders’ Perceptions in Turkey and the United Arab Emirates’, iç. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi (METU-JFA), 2005/1 (32:1), pp. 121-145 (ISSN: 0258-5316), link
 • Biyoetik bir Miras: Geleneksel Yerleşim Biçimlerinde Biyoetik Değerler ’ (Nesrin Çobanoğlu ile birlikte), AnkyraAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009, 1(1), s. 97-126 (ISSN: 2148-3434), link

Kitaplar ve Kitap Bölümleri:

 • Anadolu’dan Bir Tanık: Bengüboz Objektifinden Mudurnu’da Erken Cumhuriyet Dönemi/ Eyewitness from Anatolia: Mudurnu in the Early Republican Era through the Lens of Bengüboz (editör, eş-yazar), VEKAM Yayınlar, Ankara (ISBN: 978-9-759780-26-5)
 • ‘Management Issues in Diocletian’s Palace, Split’ (‘Split’teki Diokletianus Sarayındaki Yönetim Sorunları’ve ‘Impressions From Mostar Old Town’ (‘Mostar Tarihi Kent Merkezinden İzlenimler’), iç. Peter Gouldsborough (der.), University of York, Conservation Studies Alumni Association Study Tour to Croatia and Bosnia-Herzegovina (York Üniversitesi Koruma Programı Mezunları Derneği’nin Hırvatistan ve Bosna-Hersek Gezisi), Nisan 2013, York, 2013 (ISBN: 978-0-946722-26-6), link
 • A Tour of the Trastevere District of Rome’ (‘Roma’nın Trastevere Bölgesinde bir Gezi’), iç. Peter Gouldsborough (der.), University of YorkConservation Studies Alumni Association 40th Anniversary Tour to Florence, Siena, Assisi and Rome (York Üniversitesi Koruma Programı Mezunları Derneği’nin 40. Yıldönümü Vesilesiyle Yaptığı Floransa, Siena, Assisi ve Roma Gezisi), Nisan 2012, York, 2012, s. 37-40, link
 • ‘Al Qattara and Al Jimi Oases in Al Ain: Sponsor’s Introduction’ (Al Ain’deki Al Qattara ve Al Jimi Vahaları: Sponsor’un Önsözü) (Sami El-Masri ile birlikte), iç. Silvetti, J. & F. Correa (der.), Invention/ Transformation: Strategies for the Qattara/ Jimi Oases in Al Ain (Invention/ Transformation: Strategies for the Qattara/ Jimi Oases in Al Ain), Abu Dabi Kültür ve Kültür Mirası Başkanlığı ve Harvard Üniversitesi Tasarım Yüksekokulu, Boston & Abu Dhabi, 2010, s. 8-11 (ISBN: 978-1-934510-28-5)
 • Selçuklu KentiThe Seljuk City (Gönül Tankut’un kitabının İngilizce aslından Türkçeye çevirmeni olarak) (çeviriyi derleyen Çağatay Keskinok), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2007, link
 • ‘An Evaluation of the Common Cultural Heritage Workshops’ (Ortak Kültür Mirasımız Atölye Çalışmalarının Değerlendirmesi) (B. Nilgün Öz ile birlikte), iç. Sefer Güvenç (der.), Common Cultural Heritage (Ortak Kültür Mirasımız), Lozan Mübadilleri Vakfı, İstanbul, 2005, s. 260-65 (ISBN: 97597405-1-3)
 • Conservation Practice in Turkey: Through the Looking Glass of Intersector Relationships’ (‘Türkiye’de Koruma Uygulamaları: Sektörlerarası İlişkiler Açısından Bakış’), iç. Peter Burman (der.), Celebrating Conservation: the 30th Anniversary of Conservation Studies at the University of York (York Üniversitesi’nde Koruma Araştırmalarının 30. Yıldönümü), 13-14 Eylül, 2002, York Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, York, 2002, s. 53-59, (ISBN: 0-904761-70-3)

Diğer Yayınlar (Mesleki dergilerde makaleler, konferans bildirileri):

 • Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı (Kemal Nalbant, Bahadır Aydın, Fatih Onur, Selime Güzelsarı Sarı, Sevgi Parlak, İrem Öz, Nail Hoşcan & Yonca Moralı ile), Mudurnu Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) için hazırlanmış rapor, Eylül 2014, link
 • ‘A Cultural Heritage Management Plan for Mudurnu, Turkey: Forging Heritage-Led Sustainable Development Strategies’ (‘Mudurnu için bir Yönetim Planı: Kültür Mirası Odaklı Sürdürülebilir Gelişme Stratejileri’), Sustainable Preservation Initiative (SPI) kurumunun blogunda konuk yazı, 31 Ocak 2014, link
 • ‘Master Planning for Heritage Conservation in Al Ain Oasis, UAE’ (BAE- Al Ain Vahasında Kültür Mirasını Koruma Amaçlı Mastır Planlaması) (Dr. Sami El-Masri ile birlikte), 46th ISOCARP Congress 2010, Nairobi, Kenya, Eylül 19-23, 2010, link
 • ‘New York ve Amerikan Kentlerinde Tarihi Çevre Koruma’, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükşehir Şubesi, Sayı 32, İstanbul, Yaz 2009, s. 95-102 (ISSN: 1302-8219-32), link
 • ‘Demokratikleşen Koruma ve Planlama Üzerine Düşünceler’, Mimarlar Odası, Ankara Şubesi Bülteni, Koruma Özel Dosyası no. 14.1, Ankara, Haziran 2009, s. 69-72 (ISSN: 1309-0704), link
 • ‘New York Metropoliten Alanında Tarihi Çevre Koruma Stratejileri ve Bölgesel Dinamikler‘, Yerel Kimlik, Tarihi Kentler Birliği, Sayı 12, Ekim-Aralık 2007, s.45-49 (ISSN: 1308-254X), link
 • Kayakapı Projesi ve Ürgüp’te Kentsel Dönüşüm’ (Cengiz Kabaoğlu ile birlikte), Mimarlar Odası, Ankara Şubesi Bülteni, 2006/5-6), s. 60-65 (ISSN: 1309-0704), link
 • ‘Kentsel Dönüşümün Temsiline İlişkin bir Önerme’ (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama doktora öğrencileri ile birlikte), Mimarlar Odası, Ankara Şubesi Bülteni, 2006/5-6), s. 45-47 (ISSN: 1309-0704), link
 • ‘Güncel bir Kent Sorunu: Kentsel Dönüşüm’, Planlama Dergisi, Şehir Plancıları Odası, Sayı 35 (2006/1), s. 7-24 (ISSN: 1300-7319), link
 • ‘Aziz Nikolaos Kilisesi, [2000, 2001 and 2002] Yılı Duvar Resmi Belgeleme Çalışmaları’ (Arzu Nizamoğlu ile birlikte), iç. S. Yıldız Ötüken, ‘Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve [2000, 2001 and 2002] Yılı Duvar Resimlerinin Belgeleme, Koruma-Onarım Çalışmaları’, iç. [23., 24. ve 25.] Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı [28 Mayıs-1 Haziran 2001, 27-31 Mayıs 2002, 26-31 Mayıs 2003], Ankara’, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, [2000, 2001 and 2002], 23. KST linki24. KST linki
 • ‘Tarihi Çevre Korumada Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları üzerine bir Durum Değerlendirmesi’ Mimarist Dergisi, Sayı 2, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükşehir Şubesi, İstanbul, 2001, s. 49-54 (ISSN: 1302-8219), link

Fulbright Bursu (Konuk Araştırmacı), Pratt Institute (doktora çalışmaları kapsamında):

 • Doktora Tezi Çerçevesi Açıklaması, Dr. Laura Wolf-Powers için hazırlanmıştır, Mayıs 2007: Belge için tıklayınız
 • PLAN 653- Land Use (Arazi Kullanımı) ve PR 621- Historic Preservation Studios: Cypress Hills, Brooklyn: Addressing Housing Development and Preservation Challenges (Tarihi Çevre Koruma Stüdyoları: Cypress Hills, Brooklyn: Konut Gelişimi ve Koruma Sorunlarını Ele Alırken) (öğretim üyesi: Vicky Weiner, Laura Wolf-Powers & Andrew Altman, Cypress Hills Development Corporation [Cypress Hills Kalkınma Şirketi]), Bahar 2007:
  • Cypress Hills History and Context Pack (Cypress Hills Tarih ve Bağlam Bilgi Paketi): Belge için tıklayınız
  • Cypress Hills Neighborhood Study- Phase I: Physical Fabric’ (‘Cypress Hills Mahalle Etüdü- Safha I: Fiziksel Doku’) (Ana Baretto & Kokutona Kaijage ile birlikte): Sunuş için tıklayınız
  • Stabilizing Cypress Hills: Strategies for Preservation and Managed Growth’ (‘Cypress Hills’e İstikrar Getirmek: Koruma ve İdareli Büyüme için Stratejiler’) (tüm stüdyo ekibi ile birlikte): Final Sunuşu: Sunuş için tıklayınız
 • PLAN 640: Preservation, Planning and Real Estate Development (Koruma, Planlama ve Gayrimenkul Geliştirme) (Öğretim üyesis: Vicki Weiner & Erica Avrami), Bahar 2007
  Sunnyside Gardens:
Cases against local historic district designation’ (‘Sunnyside Gardens:
Yerel kentsel sit alanı ilanına karşı savlar’) (Elizabeth Finkelstein ile birlikte): Sunuş için tıklayınız

  • Government Intervention and Public Benefits of Historic Preservation’ (‘Devlet Müdahalesi ve Tarihi Çevre Korumanın Kamusal Yararları’): Makale için tıklayınız
  • Ders Bitirme Projesi- I. Kısım: ‘Financial Incentives/Tools for Integrating Preservation Within (Re)Development: Revenue/Tax Allocation Districts (RAD/TAD)’ (Korumayı (Yeniden) Geliştirmeye Entegre etmek için Finansal Teşvikler/Araçlar: Gelir/ Vergi Tahsis Bölgeleri): Makale ve sunuş için tıklayınız
  • Ders Bitirme Projesi- II. Kısım: ‘Case History of
Revenue/ Tax Allocation Districts (RAD/ TAD): Fanwood, NJ’ (Ders Bitirme Projesi- II. Kısım: Gelir/ Vergi Tahsis Bölgeleri için Örnek Anlatımı: Fanwood, NJ): Sunuş için tıklayınız
 • Historic district’ (‘kentsel sit alanı’) ve ‘evolution of the concept of significance’ (‘değer kavramının evrimi’) konulu makale ödevi, PR 510: History and Theory of Preservation (Koruma Tarihi ve Kuramı) dersi için hazırlanmıştır (Öğretim üyesi: Dr. Eric Allison), Güz 2006: Makale için tıklayınız
 • PR 511- Documentation and Interpretation of the Built Environment (Yapılı Çevrenin Belgelenmesi ve Yorumlanması) (Öğretim üyesi: Vicki Weiner, Make the Road by Walking / Se Hace el Camino al Andar ile işbirliğiyle), Güz 2006:
  • Bushwick:
A Neighborhood History and the Preservation Issues (Bushwick:
Bir Mahallenin Tarihi ve Koruma Sorunları) (tüm ders grubu ile birlikte): Makale ve sunuş için tıklayınız
  • A History of the Former William Ulmer Brewery, 81 Beaver Street, Bushwick (Bushwick’teki Eski William Ulmer Bira Fabrikasının Tarihçesi): Makale için tıklayınız
  • New York City Landmarks Commission (New York City Anıtlar Kurulu)nun William Ulmer Bira Fabrikası dahil olmak üzere yeni anıt tescilleri ile ilgili açıklaması: Belge için tıklayınız

Ankara Üniversitesi, Sosyal Çevre Bilimleri Doktora Programı:

 • ‘Türki̇ye’de Çevre Harcamaları’, Çevre Politikaları dersi (Öğretim üyesi: Nesrin Algan), Ocak 2008: Makale ve sunuş için tıklayınız
 • ‘Yeni̇ Yasal Düzenlemeler Işığında Türki̇ye’ni̇n Tari̇hi̇ ve Kültürel Mi̇ras Çevreleri̇ni̇n Yöneti̇mi̇’, Çevre Yönetimi dersi (Öğretim üyesi: Cevat Geray), January 2006: Makale için tıklayınız
 • ‘Tari̇hi̇ ve Kültürel Çevreni̇n Sosyal Yapılanma Süreçleri̇’, Çevre Sosyoloji dersi (Öğretim üyesi: Erol Demir), Haziran 2005: Makale için tıklayınız

Konuk Öğrenci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (doktora çalışmaları kapsamında):

 • ‘Sosyo-Mekansal Süreçlere ilişkin Sentez Sunuşu’ (Deniz Altay, Ebru Sinan, Esin Özdemir & Mehmet Cenk Oğuzsoy ile birlikte),CRP 602- Space Concepts and Organization in the New Age (Yeni Çağda Uzam Kavramları ve Örgütlenme)dersi (Öğretim üyesi: İlhan Tekeli): Belge için tıklayınız

Tarihi Yapı Koruma Yüksek Lisans programı, Arkeoloji Bölümü, York Üniversitesi:

 • What is Your Understanding of the Relationship between the Practical Issues of Using Appropriate Materials in the Repair of Historic- Landmark Buildings and the Philosophical Issues of Authenticity?’ (Tarihi- Anıtsal Yapıların Onarımında Uygun Malzemelerin Kullanımı ile Özgünlük ile ilgili Felsefi Meseleler arasındaki Pratik Sorunlar), Bahar 1999: Makale için tıklayınız
 • What are the Likely Ingredients of a Successful Policy for the Preservation and Use of the Built Heritage? with Special Reference to Pressure Groups’ (‘Yapılı Çevrenin Korunması ve Kullanımı için Başarılı bir Politika için Olası Bileşenler Nedir? Baskı Gruplarına Özel Referansla’), Aralık 1998: Makale için tıklayınız
 • Seminer Sunuşu: ‘Birgi: Batı Anadolu’daki Eski Bir Yerleşimde Halk Katılımı’, Güz 1998: Belge için tıklayınız

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Araştırma Fonu Projeleri (AFP no. 97.02.01.06)

 • ‘ODTÜ Mimarlık Fakültesi 97.02.01.06 no.lu AFP Çalışma Tutanağı’, Anadolu Selçuklu Kervansarayları üzerine Kaynakça Araştırması, Güz 1997: Belge için tıklayınız

Anakültür Vakfı

 • ‘Kadınhan Projesi, Çumra, Konya: Plan Raporu’ (Bahadır Gültekin ile birlikte), Yaz 1997: Belge için tıklayınız

Koruma Yan Dalı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi:

 • ARCH 497- Selected Topics in Conservation (Korumada Seçilmiş Konular) (Öğretim üyesi: Dr. Nimet Özgönül), Güz 1997:
  • Heritage Conservation Practice in France’ (Fransa’da Kültür Mirasının Korunması): Belge için tıklayınız
  • On the Management of Heritage Conservation- in Turkey and in Other Countries’ (‘Türkiye’de ve Diğer Ülkelerde Kültür Mirasını Korumanın Yönetimi Üzerine’) (Burcu Çıngı ile birlikte): Belge için tıklayınız
 • ‘Korumanın Finansmanı Üzerine bir Seminer Yayınının İncelenmesi- Türkiye’ye Uyarlanabilir Örnekler- 1.-60. sayfalar- New Ways of Funding the Restoration of the Architectural Heritage, Council of Europe, Report on the Messina Colloquy 1988 ()’, prepared for the course ARCH 495- Legal & Administrative Aspects of Conservation (Öğretim üyesis: Gönül Tankut, Emre Madran), Bahar 1996: Makale için tıklayınız
 • Discussion of Problems related to the Conservation of Traditional Residential Districts within the Framework of Planning’ (‘Planlama Çerçevesi içinde Geleneksel Konut Alanlarının Korunması ile ilgili Sorunların Tartışması’)konulu makale ödevi, ARCH 398- Seminar on Conservation (Koruma Semineri) (Öğretim üyesi: Gül Asatekin), Bahar 1996: Belge için tıklayınız

Şehir ve Bölge Planlama Lisans programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi:

 • World Heritage Sites: A Case Study of Heritage Management: Strasbourg- Grand Île, France’ (‘Dünya Miras Alanları: Bir Miras Yönetimi Örneği: Strasbourg- Grand Île, Fransa’), ADM 391- Cultural Property & Heritage (Kültürel Mülk & Miras) dersi (Öğretim üyesi: Geoffrey Summers), Bahar 1998: Makale için tıklayınız
 • İzmit Kentsel Sit Alanı Koruma ve Canlandırma Projesi, 4. yıl planlama stüdyosu, Bahar 1997: Belge için tıklayınız
 • Explanations in Archaeology: Why did Things Change?’ (‘Arkeolojide Açıklamalar: Her Şey Neden Değişti?), ARME 531- General Archaeology (Genel Arkeoloji) dersi (Öğretim üyesi: Numan Tuna), Bahar 1997: Makale için tıklayınız
 • Camillo Sitte and Artistic Principles in City Planning’ (‘Camillo Sitte ve Şehir Planlamada Sanatsal İlkeler’) (Acun Tekin ile birlikte), CP 212- The City in History- Part 2 (Tarihte Şehir- 2. Kısım) (Öğretim üyesi: Numan Tuna), Bahar 1995: Makale için tıklayınız

Österreichische Archaeologische Institut (ÖAI) (Avusturya Arkeoloji Enstitüsü)- Efes Kazısı

 • ‘Efes’te Gezintiler: Efes Antik Kentinde Turistik Geziler Üzerinde bir Rapor’, Ağustos 1994: Belge için tıklayınız