Doktora Tezi: Kentsel Koruma Projelerinde Aktörlerin Örgütlenmesi

Yıldırım, Ayşe Ege, Kentsel Koruma Projelerinde Aktörlerin Örgütlenmesi: Gaziantep, Kuşadası ve Mudurnu Örnekleri Üzerinden Türkiye’nin Tarihi Kent Dokularında Uygulanabilir Örgütlenme Modellerine Yönelik bir Araştırma, 
DoktoraTezi, Danışman: Doç. Dr. Emre Madran, 533 s.

Türkiye’de son dönemde yaşanan yasal ve toplumsal gelişmeler ışığında, kentsel koruma projelerinde yer alan aktörlerin süreç içinde oynadıkları roller ve aktörler arası ilişkiler irdelenmiştir. Çeşitli ölçek ve dinamiklere sahip tarihi kent dokularında başlatılan kentsel koruma projeleri incelenerek, aktörlerin roller ve örgütlenme biçimlerinin proj ebaşarısı ve kentsel dinamiklerle ilişkisi anlaşılmaya çalışılmıştır.

Tezin başlıca hipotezleri şöyledir:
1. Bir kentsel koruma projesinin başarılı olması için projenin yasal, mali, toplumsal, bilimsel ve yönetsel niteliklerini karşılayacak, yetkili, yatırımcı, kullanıcı, uzman ve proje sahibi aktörlerin tümünün etkin rol aldığı bir örgütlenme yapısı bulunmalıdır.
2. Kentsel koruma projelerinin örgütlenme biçimleri, projenin yer aldığı kentsel ortamdaki imar hareketliliğine ve kentsel ölçeğe göre farklılaşmaktadır.

Araştırma sonuçlarının Hipotez 1’i genel anlamda desteklediği, Hipotez 2’yi ise bazı noktalarda desteklediği gözlenmiştir.

İncelenen örnek projelerde, geleceğe ilişkin iyimser öngörüler ve kararlı tavırlar görülmektedir. Kentin kimliğinin gelişmesi, proje alanlarının ‘cazibe merkezlerine’ dönüşmesi, yerel yönetimin ve halkın projelerden sosyal ve ekonomik beklentilerinin oluşması, bilimsel niteliğin iyileşme çizgisinde ilerlemesi ve koruma kültürünün gelişmesi, kentsel koruma projelerinin başarıları olarak sayılmalıdır. Ortaya çıkan tabloda risk içeren noktalar da görülmektedir. Koruma konusundaki üretkenliğin bilimsel nitelikten ödün vermeden sürdürülmesi için, olabildiğince çok sayıda tarafın olumlu ilişkiler kurması, böylece verimli ve etkili bir eşgüdüm ve işbirliği düzeninin yaratılması önemini korumaktadır. Bu nokta, özellikle ‘Uzman’ ve ‘Kullanıcı’ rolündeki yerel sivil toplum gibi, bilimsel nitelik ve toplumsal katılım gibi konularda
proje süreçlerini ‘Denetleyici’ aktörler, ‘Yatırımcı’ ve ‘Yetkili’ rolündeki belediye ve mal sahipleri gibi projelerin gerçekleşmesi için gereken ivmeyi sağlayan ‘Yürütücü’ aktörler arasındaki iletişim, denge ve eşgüdüme odaklanmaktadır.

Doktora Tezini indirmek için tıklayınız.